Categorie | Algemeen

Stand van zaken revitalisatie Sportpark de Zandweerd

Vervolg op eerdere verslaggeving:

Nadat de leden van de Deventer gemeenteraad de wethouder opdracht had gegeven nogmaals met de Zandweerdverenigingen te overleggen, werd op 14 januari jl. een afspraak gemaakt met Wethouder Hiemstra, de ambtenaren sport Boode en Greve en vertegenwoordigers van de Zandweerdverenigingen.

Al direct bleek dat zowel CJV als Sportclub Deventer niet van plan waren enige vorm van samenwerking met Sallandia en WWV aan te gaan. We spraken niet over een fusie van de Zandweerdverenigingen, want daar zijn we zelf immers ook niet aan toe. Maar we zijn wel voorstander van een Stichting Sportpark de Zandweerd, waarbij we 1 aanspreekpunt voor de gemeente kunnen zijn. (Deze Stichtingsvorm werd door onze algemene ledenvergadering al eerder goedgekeurd.) Helaas zag de potentiële fusieclub hier geen heil in en ging zelfs zover dat zij (in de toekomst) niet wilden dat hun clubhuis aan dat van Sallandia of WWV grenst.

Op basis van hun pertinente weigering wordt naar welbevinden van wethouder Hiemstra en zijn ambtenaren de fusieclub nog steeds extra, en naar ons inzicht onredelijk gefaciliteerd. Waar het ons om gaat is een evenredige verdeling van faciliteiten over het sportpark, waarbij we niemand iets misgunnen. Helaas zetten CJV en Sportclub Deventer zich nu duidelijk af tegen haar zusterverenigingen. Een fenomeen, wat we tot voor kort niet kenden.

In samenwerking met WWV hebben wij actief de politiek benaderd. Na diverse gesprekken met de PvdA en een gesprek met Deventer Belang hebben we in ieder geval twee politieke partijen in Deventer ontmoet, die begrip hebben voor onze standpunten en wat het allerbelangrijkste is, ook zij zijn van mening dat we geen extreme, overbodige of buitenissige eisen hebben. Zowel Margriet de Jager van Deventer Belang als Bep Spa van de PvdA zullen zich verder inzetten om met het nieuwe college, na de verkiezingen in gesprek te komen.

Het is duidelijk dat we van het CDA en de scheidend wethouder Hiemstra niets te verwachten hebben. Deze wethouder sport heeft in ieder geval weinig met sport en toont daarbij weinig respect voor al die vrijwilligers, die in de sport actief zijn.  In het voortraject heeft hij, gesecondeerd door zijn ambtenaren de potentiële fusieclub waarschijnlijk teveel beloofd.

Het blijft voor ons niet te accepteren dat op basis van een niet te begrijpen beleid, persoonlijke voorkeur of partijpolitieke invloeden (doorhalen wat u niet van toepassing vindt) de gelden van de Deventer bevolking gebruikt worden gebruikt om verenigingen indirect zo te benadelen, dat hun bestaansrecht in de toekomst in gevaar wordt gebracht. Dit soort praktijken mag de naam beleid niet hebben.

Tijdens de laatste raadsvergadering op 24 februari 2009 heeft de PvdA, bij monde van Bep Spa een stemadvies afgegeven, wat in ieder geval een opening biedt als een nieuw College wordt aangesteld.

 Stemadvies PvdA:

“De Partij van de Arbeid stemt in om het voorbereidingskrediet van  300.000 euro beschikbaar te stellen. Voor de Partij van de Arbeid is het van groot belang dat voordat de aanbestedingsperiode aanvangt  alle betrokken verenigingen zonder vooraf gestelde veto´s in gesprek gaan bijvoor beeld onder begeleiding van een mediator sport om zo de optimaal mogelijke variant te bereiken.

Bovendien verwacht de Partij van de Arbeid in de op te richten beheersstichting dat van een evenredige vertegenwoordiging  van de verenigingen sprake moet zijn.

De Partij van de Arbeid hoopt hiermee te borgen dat de geoormerkte gelden voor de uitvoering van de sportnotaprojecten zo optimaal mogelijk ten goede komt aan de sportvoorzieningen.

Bovendien wil de Partij van de Arbeid haar motie van 13 mei 2009 betrekken bij de verdere ontwikkelingen.”


Leave a Reply