Categorie | Nieuws

Algemene ledenvergadering 20 juni

Algemene ledenvergadering woensdag 20 juni 2018
Aanvang 20.00 uur in ons clubhuis “de Lokvogel”
Agenda:
1.  Opening
2.  Ingekomen stukken / Mededelingen
3.   Vaststellen notulen ledenvergadering d.d. 22 november 2017
4.  Jaarverslag
5.  Begroting 2018-2019

6.  Bestuursverkiezingen
Aftredend zijn :          G. Bedeker                 (herkiesbaar)
A. Rondhuis              (herkiesbaar)

7.  Huldigingen:
Arie Visscher 25 jaar

8.  Rondvraag
9.  Sluiting


Comments are closed.